O projektu

Projekt s názvem Plavba a krajina – rozvoj a revitalizace plavební cesty Baťův kanál a její propojení s krajinou přeshraničního regionu, vznikl v rámci Programu Evropská územní spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.

Baťův kanál představuje neodmyslitelnou součást příhraničního regionu ČR a SR v oblasti toku řeky Moravy. Tvoří dopravní osu, která v současné době slouží zejména k turistickému využití propojující celý region.

Pro udržení funkčnosti a rozvoje Baťova kanálu je nutné zabezpečit podrobné zpracování koncepčních podkladů formou podrobné studie a šetrné zajištění péče nad rámec běžně vykonávaných činností o tuto vodní cestu, zejména v oblasti likvidace odpadů shromážděných na vodní hladině i pod ní, v místech nepřístupného terénu, zvláště pak nepřírodních plavenin (PET, sklo, polystyren, apod.), údržbu břehové vegetace z pohledu požadavku plavební cesty a ochrany přírody, udržování plavební hloubky, respektive odstraňování splachů způsobem šetrným k bentickým společenstvům dna. Nejšetrnějším způsobem provádění těchto činností je jejich odstraňování z vodní hladiny pomocí multifunkčního plavidla.

Nutnost pořízení tohoto speciálního zařízení si vyžaduje též předpoklad jeho operativního nasazení během nastalých povodňových situací a živelných pohrom. Tato speciální technika bezesporu rozšíří možnosti spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému a dalšími zainteresovanými útvary, např. na odstraňování ropných a ekologických havárií. V neposlední řadě bude uvažované speciální zařízení využíváno k odstraňování plavebních překážek z hraničního toku České republiky a Slovenské republiky, k odtahu nepohyblivých lodí apod.

Tyto činnosti, které doposud nejsou zajišťovány v potřebném rozsahu a kvalitě, budou navíc zabezpečeny citlivým způsobem šetrným k přírodě a to integrovaně v celém přeshraničním území.

Vzhledem k regionální příslušnosti se jako optimální partneři jeví Povodí Moravy, s.p. jako přímý vykonavatel správy vodního toku a akademické pracoviště Stredoeurópské vysoké školy ve Skalici n.o., která je také zaměřena na ekologii a environmentální vědy. Vzájemná výměna informací je přínosná pro oba projektové partnery a přinese účelné propojení praxe s teoretickým výzkumem.