Cíle projektu

Hlavními cíli projektu jsou:

Projekt sleduje dva hlavní cíle:

Prvním cílem projektu je komplexní posouzení aktuálního stavu a řešení vodní cesty formou odborné studie (studie proveditelnsoti), která bude analyzovat potenciál budoucího využití a rozvoje vodní cesty. Úkolem studie je posoudit a navrhnout optimalizaci využití Baťova kanálu jak z pohledu turistické plavby, zlepšení plavebních podmínek, propojení plavební cesty a okolní krajiny a plnění funkce liniového prvku či biokoridoru v krajině.

Druhým cílem projektu je zlepšení čistoty, průchodnosti, protipovodňové ochrany a zvýšení efektivnosti zásahů při havarijních stavech a odstraňování následků katastrof v české a slovenské části Baťova kanálu v celkové délce 25 km tak, aby byly minimalizovány negativní dopady na přírodu a krajinu. Teoretický a odborný základ pro tyto činnosti bude tvořit výše uvedená odborná studie. Provádění navržených opatření jdoucích nad rámec běžné správy a údržby plavební cesty bude zajištěno společným pořízením obslužného plavidla jako víceúčelového motorového pracovního stroje. Provozní řád plavidla, respektive jeho základní pravidla, budou jedním z výstupů studie proveditelnosti.

Specifickými cíli projektu jsou:

Významným úkolem tohoto projektu je zajištění informovanosti a zapojení veřejnosti v rámci dvou hlavních okruhů.

Specifickým cílem projektu bude zvýšení povědomí o možnostech společného využití plavidla ve prospěch zvýšení bezpečnosti a povodňové ochrany přeshraničního regionu a ukotvení těchto zásad do pracovního a provozního řádu. Zároveň bude zvýšena povědomost obyvatel nejen o technicko-historické hodnotě plavební cesty, ale také o její nezastupitelné funkci v krajině.

Společně by tyto cíle měly pozitivně ovlivnit přístup obyvatel k plavební cestě, zejména zamezit negativním jevům (např. produkce a ukládání odpadů) ovlivňujících naplnění žádoucích funkcí plavební cesty.