Multifunkční plavidlo – kvalitativně nová úroveň péče o vodní cestu

Pro udržení funkčnosti a rozvoje Baťova kanálu byla zpracována komplexní studie zlepšení péče o prostředí kanálu nad rámec standardně vykonávaných činností při správě vodní cesty, zejména z hlediska:

  • likvidace odpadů shromážděných na vodní hladině i pod ní – v místech nepřístupného terénu (zejména nepřírodních plavenin – PET, sklo, polystyrén, apod.),
  • údržby břehové vegetace z pohledu požadavku plavební cesty a ochrany přírody,
  • udržování plavební hloubky a odstraňování splachů způsobem šetřícím bentická společenstva na dně kanálu.

Nejlepším způsobem řešení těchto činností je jejich realizace z úrovně vodní hladiny pomocí multifunkčního plavidla a možnost jeho operativního nasazení při vzniku povodňových situací a jiných živelných pohrom. Tato speciální technika bezpochyby rozšiřuje jeho využití ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a dalšími subjekty, např. při odstraňování následků ropných a ekologických havárií, k odstraňování plavebních překážek z hraničního toku České republiky a Slovenské republiky, k odtahu nepohyblivých lodí apod.

Tyto činnosti dosud nebyly na této vodní cestě zabezpečované v požadovaném rozsahu a kvalitě a budou navíc realizované citlivým způsobem šetrným k přírodě, a to integrovaně v celém přeshraničním území.

Plavidlo „JOžIN“ je vybaveno hydraulickým zařízením pro multifunkční manipulaci v širokém operačním prostoru Baťova kanálu a přilehlých úsecích řeky Moravy (na vodě, i na břehu z vodní hladiny).

V případě havárií a požadavků na zásah plavidla kontaktujte: Povodí Moravy, s.p. – havarijní služba: +420 541 211 737.